ثبت شماره ملي يا گذرنامه د رپروازهاي داخلي الزامي مي باشد.سایر اعلانات