وجوه کنسلي بليط شما ظرف مدت 24 ساعت و با کسر کارمزد بانکي صورت مي پذيردسایر اعلانات